0 položek0 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností WellMall s.r.o., od 2. 1. 2023

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost WellMall s.r.o. se sídlem Tovární 576, 679 32 SVITÁVKA, IČ 287 99 968, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 125367 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je obchodní společnost WellMall s.r.o. se sídlem Tovární 576, 679 32 SVITÁVKA, IČ 287 99 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 125367. WellMall s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ (odeslat objednávku).

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Lhůta pro ukončení reklamace je 30 dní – více informací k reklamacím viz.: Reklamační řád
 

Storno objednávky

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku – storno: nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává (nabídka zboží obchodních partnerů)
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka obratem převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Daňový doklad (fakturu) odesíláme po zpracování objednávky (do 3 pracovních dnů) elektronicky na Vaši emailovou adresu uvedenou na objednávce. Tento daňový doklad uschovejte pro případné reklamace po celou dobu záruční lhůty daného produktu.

V případě objednávky, forma úhrady – „Bankovní převod“ – je vystavena proforma faktura (není daňový doklad) – po úhradě začíná plynout dodací lhůta uvedena u produktů v objednávce.

Kupující
Objednávku je možno stornovat do 24 hodin (v pracovní době od 6:30 - 16 hodin) - telefonicky na lince 533 534 687 nebo emailem na info@levna-koupelna.cz, info@wellmall.cz. Vždy, prosíme, uvádějte číslo objednávky, které najdete v e-mailu, který jste obdrželi po zadání internetové objednávky. Jestliže toto číslo nemáte, uveďte Vaše jméno a adresu, které jste zadali při registraci, a produkt, který jste objednali.

Jestliže spotřebitel nepřevezme zásilku, kterou písemně nebo telefonicky nestornoval, vyhrazuje si prodávající právo účtovat spotřebiteli manipulační a expediční poplatky ve výši doložitelných přepravních nákladů.

V případě storna již převzaté zásilky je nutno postupovat stejně jako v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

   má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění na adrese reklamace@wellmall.cz, bude mu do následujícího pracovního dne (nejvýše do 3 pracovních dnů) zasláno na email písemné vyrozumění s termínem přijetí oznámení a výsledkem šetření dané události. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od nahlášení. Ve složitějších případech do 3 dnů. Posouzení závažnosti provede odpovědná osoba, reklamant firmy.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Lhůta slouží zejména k: možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala.

Vzhledem k povaze zboží není možné zboží vyzkoušet v plném rozsahu (montáž).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje písemně prodávajícího (nejlépe vyplněním formuláře, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek) kde uvede informace jako: číslo objednávky, datum nákupu
a číslo účtu pro vrácení peněz.

Prodloužená lhůta: u vybraného druhu zboží, prodloužená lhůta pro vrácení zboží 31 dnů – označeno na webu.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu v pořádku odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Přesné podmínky vratky budou odeslány bezprostředně po přijetí formuláře k odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží! A to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

   nákup byl prokazatelně (prodejní doklad – faktura) uskutečněn na IČO (firmu). Obchodní vztah je usměrňován obchodním zákoníkem.

   Lhůta 14ti dnů od koupě již uplynula.

     dle § 1837 odstavce d, občanského zákoníku, nebudou uznány vratky zboží, které bylo připraveno dle přání zákazníka (úpravy ve výrobě).

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14ti denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.wellmall.cz.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobními údaji, které spotřebitel prodávajícímu dobrovolně poskytl a které shromažďuje se rozumí jméno, příjmení, titul, adresa bydliště a zejména číslo telefonu
a e-mailová adresa.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se spotřebitelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem a distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Pokud dá spotřebitel souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení a nabídky vztahující se k sortimentu internetového obchodu www.levna-koupelna.cz a www.wellmall.cz.

Spotřebitel má kdykoli možnost se na prodávajícího obrátit a budou mu zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Žádost o informaci
o zpracovávaných osobních údajích lze podat buďto osobně nebo přes kontaktní e-mail:
info@wellmall.cz Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze těmito způsoby:

návštěvou sídla firmy: Tovární 576, 679 32 Svitávka

e-mailovou zprávou na: info@wellmall.cz či zavoláním na telefon 533 534 687

písemně na adresu: WellMall s.r.o., Tovární 576, 679 32 Svitávka

WellMall s.r.o. je zapsán v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00046958. V případě GDPR funguje jako: Správce osobních údajů. Kontaktní údaje na správce jsou shodné se sídlem firmy.

Podrobné a bližší informace – Zpracování osobních údajů

 

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavírání smluv po telefonu – prodávající musí spotřebiteli potvrdit nabídku učiněnou po telefonu bez zbytečného odkladu v textové podobě. Spotřebitel bude nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

Návody ke zboží: V listinné podobě musí prodávající návod poskytnout, pokud o to spotřebitel požádá a zároveň to není nepřiměřené. Veškeré návody jsou trvale dostupné na webu a jsou též poslány ve formátu PDF na email kupujícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi firmou WellMall a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak WellMall doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktů na reklamační oddělení firmy Wellmall pro vyřešení nastalé situace. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Záznam AP_tracker_TID ukládaný v local storage se používá pro identifikaci zdroje návštěvy v systému TUNE poskytovaném společností 5DM.cz. Je nezbytný pro správné připisování odměn ve věrnostních a cashbackových portálech.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 2. Ledna 2023 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek včetně jejích součástí.

Ve Svitávce, 2. Ledna 2023

 

Archiv starých obchodních podmínek

Obchodní podmínky k 1. 1. 2012

Obchodní podmínky k 1. 8. 2012

Obchodní podmínky k 7. 1. 2013

Obchodní podmínky k 29. 4. 2013

Obchodní podmínky k 1. 2. 2014

Obchodní podmínky k 18. 3. 2016

Obchodní podmínky k 26. 10. 2017

Obchodní podmínky k 26. 08. 2021

Obchodní podmínky k 11. 10. 2022

Ověřeno zákazníky

Můj první nákup, vše naprosto v pořádku. Doporučuji!

velmi ochotné jednání při komunikaci s obchodem

Objednávka i následné dodání proběhlo rychle a bez závad

Vše v pohodě a hlavně rychle doručeno.

+Rychlá reakce i expedice. - Expediční firma.

Sprchový box nám instalatér montoval až tento týden. Až den před instalací jsme zjišťovali, zdali je dodaný box v pořádku. Vše bylo OK. Jen jednu poznámku. Při převzetí od dopravce je nemožné zjišťovat, zda není něco poškozeno. S dodaným boxem jsme moc spokojeni.

Doporučuji, vše proběhlo tak, jak mělo.

Rychlé a bezproblémové vyřízení nákupu a dodávky, spokojenost.

Jsem velice spokojená s vyřízením objednávky.V pondělí objednáno a již ve středu doručeno.

S nákupem celkovým jsem spokojená.Objednala jsem a za týden mi to dovezli domů složené dokonce i na vysoké skřiňce byli namontované dveře které neměli byt namontované.S obchodem byla dobrá komunikace Takže spokojenost

+ Komunikace rychlost vyřízení a doručení

- Jediná asi nevýhoda že v Emailu psali možnost platit kartou ale nakonec to kartou nešlo

Výrobek na první pohled vypadá dobře,ale toje vše.V předu mhlo být madlo na uchycení aby nadošlo k poškození výplně.Lišta která drží zástěnu na stěně,také nelicuje,je to takové DO-DO.

+ Rychlost dodání

Dobra komunikace, zboží v pořádku

Vše proběhlo bez problémů,rychlé dodání

Přehledné stránky obchodu,rychlé dodání,skvělé ceny

Byla jsem velmi spokojena s rychlostí a zpracováním objednávky.

+ rychlost objednávky a vyexpedování skvělá komunikace zpětná vazba