0 položek0 Kč

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost WellMall s.r.o., Tovární 576, 679 32 Svitávka.  IČ: 28799968, DIČ: CZ28799968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 125367. WellMall s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


DŮVODY REKLAMACE

Při reklamacích zboží se společnost WellMall s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. Reklamaci můžete uplatnit v případech, kdy spotřebitel obdržel:

Zboží poškozené nebo nefunkční.

Zboží nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.). Pozor: Pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou nebo z různých skladů, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. Ověřte si rozdělení zásilky - informujte telefonicky nebo mailem.

Došlo jiné zboží, než kupující objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího nebo na straně dopravce).

Právo z vadného plnění § 2165 ods. 1 Občanského zákoníku

 

REKLAMACE DORUČOVACÍCH SLUŽEB, POŠKOZENÍ ZÁSILKY BĚHEM PŘEPRAVY

Zboží, které bylo spotřebiteli zasláno smluvní přepravní službou, doporučujeme spotřebiteli ihned při převzetí zkontrolovat zejména vizuálně. Podrobněji popsáno v Platba a Doprava

Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený apod.) nebo v případě poškození, které je viditelné až po rozbalení zásilky (praskliny, poškrábání, rozbité části apod.) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky, ideálně proveďte obrazový záznam fotoaparátem nebo kamerou.

Poté nás neprodleně kontaktujte, nejlépe do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. Také v tomto případě doporučujeme pořídit fotozáznam nebo videozáznam.
V případě jakýchkoli problému nás kontaktujte buď telefonicky na telefonické lince +420 725 551 863, nebo e-mailem na adrese reklamace@wellmall.cz. Váš problém budeme ihned řešit a oznámíme vám další postup.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu - prosíme, napište nám podrobnosti na reklamace@wellmall.cz, my vám následně poradíme jak dále postupovat.

 

NÁROKY V RÁMCI REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

Spotřebiteli v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Spotřebitel má zejména:

právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou.
právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný.
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží.
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží.
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci.

VÍCENÁKLADY – v případě uznané oprávněné reklamace mohou vzniknout vícenáklady (demontáž, práce instalatéra, …). Spotřebitel může zažádat o proplacení těchto vícenákladů do 30 dní od provedené práce. Žádost musí být podána max. 25 měsíců od doručení zboží. K proplacení vícenákladů je nutný a nezbytný doklad (sken) o výši škody.

Jestli-že se zboží pokazí do 12 měsíců od zakoupení, má se dle zákona za to, že zboží mělo vadu již v době převzetí a zákazník, v případě uznání reklamace prodejcem, má právo požadovat nové zboží nebo vrácení financí. Průkaznost na straně spotřebitele na vyžádání prodejce.
 

TERMÍNY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace bude vyřízena ve 30ti denní lhůtě.

Vzhledem k povaze zboží se snažíme reklamace uzavřít co nejdříve.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba k novému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis.

 

Náklady spojené s dopravou zboží do sídla firmy a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží – reklamace@wellmall.cz
doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné nikoliv za taxi službu.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.
 

POSTUP A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pokud spotřebitel zjistí závadu na zboží, je třeba ohlásit tuto skutečnost písemnou formou na e-mail: reklamace@wellmall.cz. Využijte k vyplnění náš formulář Reklamační list.

Pro urychlení reklamačního procesu Vás prosíme, abyste nám dané podklady zaslali najednou.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že bez kompletních podkladů, reklamace nebude zahájena.

Podklady pro založení řádné reklamace:

doklad prokazující koupi
vyplněný reklamační list
fotodokumentace – popř. video
 

FORMULÁŘ REKLAMAČNÍ LIST
 

Poté bude spotřebiteli zasláno potvrzení o přijetí reklamace – REKLAMAČNÍ PROTOKOL -  
s postupem jak bude reklamace probíhat. PROTOKOL - obsahuje mimo jiné i přesné označení reklamace 23RZ0XXXX (ID)- vznikne do 24 hodin od řádného podání reklamace. Poslán
e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Za změnu e-mailových adres při nenahlášení změny neodpovídáme. Protokol má veškeré náležitosti dle
Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě telefonních a e-mailových dotazů k právě probíhající reklamaci, si připravte označení reklamace ID.

Postup reklamace Vám bude sdělen reklamačním pracovníkem již při odeslání reklamačního protokolu.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nutné výši.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

Záruční doba platí ode dne předání zboží spotřebiteli nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno u jednotlivých položek e-shopu jinak.

Prodloužená záruka 5 let: u vybraného druhu zboží – označeno na webu.

Reklamované zboží NEPOSÍLEJTE předem, jen na vyžádání reklamačního pracovníka. Dobírky nepřebíráme!


ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě
a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl spotřebitel a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.


Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní a nesmí být mechanicky poškozeno. Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na našem reklamačním oddělení: +420 725 551 863, reklamace@wellmall.cz.


Ve Svitávce, 2. 1. 2023

Rady, tipy a inspirace

Co je termostatická baterie a jak funguje?

Co je termostatická baterie a jak funguje?

Co je sprchový box a jak ho vybrat?

Co je sprchový box a jak ho vybrat?

Více článků

Ověřeno zákazníky

Můj první nákup, vše naprosto v pořádku. Doporučuji!

velmi ochotné jednání při komunikaci s obchodem

Objednávka i následné dodání proběhlo rychle a bez závad

Vše v pohodě a hlavně rychle doručeno.

+Rychlá reakce i expedice. - Expediční firma.

Sprchový box nám instalatér montoval až tento týden. Až den před instalací jsme zjišťovali, zdali je dodaný box v pořádku. Vše bylo OK. Jen jednu poznámku. Při převzetí od dopravce je nemožné zjišťovat, zda není něco poškozeno. S dodaným boxem jsme moc spokojeni.

Doporučuji, vše proběhlo tak, jak mělo.

Rychlé a bezproblémové vyřízení nákupu a dodávky, spokojenost.

Jsem velice spokojená s vyřízením objednávky.V pondělí objednáno a již ve středu doručeno.

S nákupem celkovým jsem spokojená.Objednala jsem a za týden mi to dovezli domů složené dokonce i na vysoké skřiňce byli namontované dveře které neměli byt namontované.S obchodem byla dobrá komunikace Takže spokojenost

+ Komunikace rychlost vyřízení a doručení

- Jediná asi nevýhoda že v Emailu psali možnost platit kartou ale nakonec to kartou nešlo

Výrobek na první pohled vypadá dobře,ale toje vše.V předu mhlo být madlo na uchycení aby nadošlo k poškození výplně.Lišta která drží zástěnu na stěně,také nelicuje,je to takové DO-DO.

+ Rychlost dodání

Dobra komunikace, zboží v pořádku

Vše proběhlo bez problémů,rychlé dodání

Přehledné stránky obchodu,rychlé dodání,skvělé ceny

Byla jsem velmi spokojena s rychlostí a zpracováním objednávky.

+ rychlost objednávky a vyexpedování skvělá komunikace zpětná vazba